JLPT Japanese Language Proficiency Test

Back to JLPT Menu     Japanese tutor     My other webpages


Japanese Kana

** We often use ‘R’(‘F’) but the pronunciation is closer to ‘L’ (‘H’)
WA RA/LA YA MA HA NA TA SA KA A
  RI/LI   MI HI NI CHI SHI KI I
WO/O RU/LU YU MU FU/HU NU TSU SU KU U
  RE/LE   ME HE NE TE SE KE E
N RO/LO YO MO HO NO TO SO KO O

ひらがな Hiragana


カタカナ Katakana
ローマ字 Roma-ji
pa ba da za ga
pi bi ji ji gi
pu bu zu zu gu
pe be de ze ge
po bo do zo go
ひらがな Hiragana
カタカナ Katakanaローマ字 Roma-ji
rya mya pya bya hya nya ja/dya cha ja sha/sya gya kya
ryu myu pyu byu hyu nyu ju/dyu chu ju shu/syu gyu kyu
ryo myo pyo byo hyo nyo jo/dyo cho jo sho/syo gyo kyo
ひらがな Hiragana
りゃ みゃ ぴゃ びゃ ひゃ にゃ ぢゃ ちゃ じゃ しゃ ぎゃ きゃ
りゅ みゅ ぴゅ びゅ ひゅ にゅ ぢゅ ちゅ じゅ しゅ ぎゅ きゅ
りょ みょ ぴょ びょ ひょ にょ ぢょ ちょ じょ しょ ぎょ きょ
カタカナ Katakana
リャ ミャ ピャ ビャ ヒャ ニャ ヂャ チャ ジャ シャ ギャ キャ
リュ ミュ ピュ ビュ ヒュ ニュ ヂュ チュ ジュ シュ ギュ キュ
リョ ミョ ピョ ビョ ヒョ ニョ ヂョ チョ ジョ ショ ギョ キョEnglish word Correct Wrong
stop ストップ ストツプ
ketchup ケチャップ ケチャツプ
news ニュース ニュウス
cooking りょうり りょーり
party パーティ パーテイ
      Copyright (C) 2012 N.B. All rights reserved